คำสั่งที่ 479/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดุแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

29 ต.ค. 65