คำสั่งที่ 478/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 165 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 65