คำสั่งที่ 475/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

20 ต.ค. 65