คำสั่งที่ 474/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

20 ต.ค. 65