คำสั่งที่ 472/2565 เรื่อง กำหนดงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

20 ต.ค. 65