คำสั่งที่ 471/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานกิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

20 ต.ค. 65