คำสั่งที่ 468/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองม่วง-บ้านโคกพะงาด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ย. 65