คำสั่งที่ 467/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการตาม แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

12 ต.ค. 65