คำสั่งที่ 465/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

11 ต.ค. 65