คำสั่งที่ 464/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพิจารณาอนุญาติก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนการใช้และการเปลี่ยนการใช้ การตรวจสอบสภาพอาคาร

06 ต.ค. 65