คำสั่งที่ 463/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุรสมบัติในการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

05 ต.ค. 65