คำสั่งที่ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

05 ต.ค. 65