คำสั่งที่ 46/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ 16 ต่อจาก คสล.เดิม ไปบ้านนายจรัส มาศจักรี

22 ก.พ. 66