คำสั่งที่ 456/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลืองานนโยบายและแผน งบประมาณ งานธุรการ ประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65