คำสั่งที่ 454/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65