คำสั่งที่ 453/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการ และประมารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ก.ย. 65