คำสั่งที่ 452/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65