คำสั่งที่ 448/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65