คำสั่งที่ 445/2565 เรื่อง แต่งตั้งผุ้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65