คำสั่งที่ 444/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปปฏิบัติงานราชการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 2562

28 ก.ย. 65