คำสั่งที่ 443/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 65