คำสั่งที่ 440/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 65