คำสั่งที่ 437/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :