คำสั่งที่ 436/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 65