คำสั่งที่ 435/255 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารงานการเงิน

18 ก.ย. 65