คำสั่งที่ 434/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

28 ก.ย. 65