คำสั่งที่ 433/2565 เรื่อง แต่งตั้้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ (ผลิตและพิมพ์เอกสาร)

28 ก.ย. 65