คำสั่งที่ 429/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถ EMS (นายสายยันต์ ปัดตะละโพ)

23 ก.ย. 65