คำสั่งที่ 427/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานกับการแพทย์ฉุกเฉิน ( นายธีรัช อิงสระน้อย)

23 ก.ย. 65