คำสั่งที่ 426/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบิตังานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน (นายรังสัน จาบไธสง)

23 ก.ย. 65