คำสั่งที่ 425/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน (นายภาณุพงศ์ นวนประโคน)

23 ก.ย. 65