คำสั่งที่ 419/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565”

20 ก.ย. 65