คำสั่งที่ 412/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

19 ก.ย. 65