คำสั่งที่ 407/2565 เรื่อง กาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

15 ก.ย. 65