คำสั่งที่ 406/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง

15 ก.ย. 65