คำสั่งที่ 405/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตานา เส้นรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 65