คำสั่งที่ 403/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คระกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการเสริมดินคันทางพร้อมลงหินคลุกบ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 จากที่นานายหนูแดง โฮมพิรมย์ไปฝายทำเล โดยวิธีเแพาะเจาะจง

14 ก.ย. 65