คำสั่งที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองโดยการใช้เเพลตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมือง (Traffy Fondue) จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ย. 65