คำสั่งที่ 40/2566 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดลอกฝายใหญ่ สาธารณประโยชน์ บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.พ. 66