คำสั่งที่ 4/2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริการบริหารพัสดุ

04 ม.ค. 66