คำสั่งที่ 399/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

12 ก.ย. 65