คำสั่งที่ 398/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

12 ก.ย. 65