คำสั่งที่ 396/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

12 ก.ย. 65