คำสั่งที่ 395/2565 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

12 ก.ย. 65