คำสั่งที่ 394/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

12 ก.ย. 65