คำสั่งที่ 393/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ก่อนซ่อม

12 ก.ย. 65