คำสั่งที่ 39/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายวีระ เชื่อตาพระ ไปบ้านนายทองแดง สานคร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.พ. 66