คำสั่งที่ 388/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล

07 ก.ย. 65