คำสั่งที่ 383/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

02 ก.ย. 65