คำสั่งที่ 379/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป

30 ส.ค. 65